Anpassa utställningar

För att människor med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av en utställning behöver den utformas så att den blir tillgänglig.

Det handlar om skyltars utformning och placering, hur information om föremål ges, belysning, tekniska funktioner, utställningsmontrar, visningar/guidningar och anpassad information om utställningen.

För att en utställning ska fungera för alla och därmed även för människor med funktionsnedsättningar gäller det att ta med tillgänglighetsaspekten från första planeringsdagen. En utmaning som från början kan kännas svår men som sedan blir rutinmässig.

Som en hjälp i arbetet kan du utgå från Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för "Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst". Kultursekretariatet och handikappkommitténs kansli har i samråd med brukarrepresentanter utarbetat dessa.

Tillgängligheten definieras dels genom en övergripande riktlinje dels genom färgerna grön-gul-röd.

  = godkänd tillgänglighet

  = tillgänglighet för några men inte för alla

  = ej godkänd tillgänglighet

Att se och hitta rätt med hjälp av skyltar

"Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar" innehåller detaljerade anvisningar om skyltning inom regionens verksamheter. Skyltprogrammet tar upp skyltars utformning och placering och skyltning både inomhus och utomhus. Riktlinjerna kan vara till god hjälp även inom annan verksamhet. Ladda ner riktlinjerna här (pdf-dokument)

Föremål som visas

För att personer med synskador ska kunna ta del av exempelvis föremål som visas behöver man göra olika anpassningar.

På Nordiska museet i Stockholm har man sedan länge arbetat med att göra sina samlingar tillgängliga för synskadade.

I flera av utställningarna finns reliefer som gravt synskadade kan känna på. De föreställer bilder, miljöer och föremål som ingår i utställningarna.


Foto: Eva Aspelin

Relieferna är höga, plastiska och detaljrika som små halvskulpturer. De är försedda med korta punktskriftstexter.

Med hjälp av audioguide kan man få mer information om föremål och miljöer på museet. Audioguiden finns att låna i receptionen i museets entré.

Museimiljöerna upplevs ofta som mörka och det kan vara svårt att till exempel läsa en montertext för personer med synskada, därför har museet ficklampor och förstoringsglas att låna i receptionen.

Nordiska museet anordnar också specialvisningar för synskadade då besökarna får möjlighet att känna på rekvisita, reliefer och orginalföremål ur samlingarna.

Förutom reliefer tillverkar museet också speciella taktila modeller för synskadade av möbler och byggnader m.m.

Nordiska museet har under senare år haft flera samarbeten med Centrum för Lättläst. Nu finns till exempel en audioguide på lätt svenska att låna i receptionen, samt en broschyr till utställningen Sápmi - sameland som är skriven på Lättläst svenska.

Guidade visningar

Syntolkning av exempelvis en konstutställning är ett sätt att förbättra tillgängligheten för synskadade.

Vill du veta mer om syntolkning?

På Syntolk i Västs webbplats kan du hitta mycket information om syntolkning. Syntolk i Väst har i uppdrag att samordna syntolkningar i Västra Götaland. Hit kan både synskadade och arrangörer vända sig för att få hjälp med att anlita en syntolk.

Teckentolkning kan vara nödvändigt för att den som är döv ska kunna förstå vad som sägs vid exempelvis en guidad visning av en utställning.

Vill du veta mer om teckentolkning?

Kontakta Tolkverksamheten i Västra Götaland, Informatör Kent Augustssonkent.augustsson@vgregion.se.

På webbplatsen för Tolkcentralerna i Sverige finns adresser och telefonnummer till övriga tolkcentraler i landet.

Talstöd, lässtöd, skrivstöd kan förbättra tillgängligheten för personer med röst-, tal- eller språkskador. Det kan handla om att man har ett otydligt tal eller svårt att hitta ord. Man kan också ha problem med hörförståelse eller läs- och skrivsvårigheter. En person som har dessa svårigheter kan boka tolk viataltjänst för att ta del av en utställning, guidad visning eller föreläsning. Tolken kan t ex förtydliga information, förmedla synpunkter och frågor samt föra minnesanteckningar.

Vill du veta mer om taltjänst?

Taltjänst finns inom tolkverksamheten i Västra Götaland. Mer information om taltjänst kan du hitta påTolkverksamhetens webbplats. Du kan också kontakta taltjanst.gbg@vgregion.se direkt.

Hörselteknisk utrustning

Teknisk utrustning som överför tal - Teleslinga eller motsvarande (till exempel IR-system/FM-anläggning) är viktigt för hörapparatbärare. Den kan monteras eller vara bärbar. Lagen kräver att befintliga teleslingor ska fungera i alla lokaler "dit allmänheten har tillträde" (PBL 17 kap 21a§). Högtalarsystem kan vara ett bra stöd för hörselskadade som inte bär hörapparater. Systemet ska ha ordentlig förstärkning och god ljudkvalitet.

Vill du veta mer om hörselteknisk utrustning?

I första hand kan du kontakta Hörselvården/närmaste hörcentral eller Hörsel- och dövverksamheten.

Anpassa information om utställningen

Det är viktigt att information som ges ut till allmänheten också finns att få i anpassad form.

Museer med erfarenhet av arbete med tillgänglighet

 • Nationalmuseum - anordnade 94-95 utställningen "TAKTILT - inte se men röra".
 • Nordiska museet - 1998 inrättades en särskild sektion för handikappsfrågor som samordnar åtgärder för tillgänglighet och som initierar arbeten för att finna lösningar. Framför allt har man arbetat för en ökande tillgänglighet för synskadade, på senare tid även för utvecklingsstörda.
 • Synskadades museum - museet är utöver sin grundfunktion i princip ett referenscenter för pedagogiska och utställningstekniska lösningar.
 • Nationalmuseet i Köpenhamn - byggnaden har genom ombyggnad gjorts tillgänglig. Bland annat finns en taktil utställning om Grönland. På museet finns audioguide med särskilda versioner bl. a. för synskadade och personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Litteratur

Det demokratiska rummet - Om museernas nya uppdrag

Museerna är offentliga rum som måste vara demokratiska, de måste fungera för alla. Alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt att kunna komma in och ta del av museernas kulturutbud.
Ladda ner boken här

Museer för alla - i Norden. Om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

Museer är en mötesplats för mänskliga erfarenheter. Här förvaltas vårt gemensamma kulturarv som självklart alla har rätt att ta del av. Idag är detta inte möjligt för många människor med funktionsnedsättningar.

I boken visas konkreta exempel på hur tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar kan förbättras på museer. Tillgängligheten till information, till fysisk miljö och till utställningar tas upp. Intressanta lösningar från museer främst i de nordiska länderna men även i Storbritannien beskrivs.
(Utdrag ur boken "Museer för alla - i norden")

Kan beställas från:
Norstedts Juridik AB
Kundservice
106 47 Stockholm
E-post kundservice@nj.se

Telefon 08-598 191 90
Telefax 08-598 191 91
Hemsida www.nj.se

Senaste nyheter

 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Ljudmagasinet - om bryggdans och konsten att översätta

  torsdag 17 september 2015
  Ljudmagasinet Septembernumret av Ljudmagasinet innehåller både dans och litteratur. Det blir dans på Brännö brygga och så har vi träffat författaren och översättaren Erik Andersson. Tidningen innehåller även ett inslag om att kulturinstitutionerna har dålig tillgänglighet på sina webbplatser och så pratar vi bokmässa i Bokprat med Gunnar.
 • Kulturen och hälsan: Att mötas och växa i allvar och lek

  onsdag 9 september 2015
  Kultur och hälsa Kulturen och hälsan: Att mötas och växa i allvar och lek är en del i ett samarbetsprojekt för att lyfta fram konstens, kulturens och lekens livsnödvändighet – i alla åldrar. Den 6 oktober bjuder vi in till en konferens i Skövde för att dela och utbyta lärdomar och möjligheter men också insikter om dilemman och svårigheter.