Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek

Kultur i Väst, Regionbibliotek Halland och Regionbibliotek Stockholm har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”.
Biblioteken arbetar intensivt och på många olika sätt med skönlitteratur. Det finns stor kompetens och många eldsjälar. Men i samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna upp och reflektera över mer grundläggande frågor. En sådan fråga är vilken syn på skönlitteratur som präglar bibliotekens arbete.

Vad, hur och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen? Dessa frågor är förstudien tänkt att besvara, men den ska också vara ett startskott för ett mer medvetet arbete kring skönlitteratur, där frågor om metodutveckling är av största vikt. Förstudien är alltså början på ett större, nationellt projekt med omfattande forskar- och utbildningsinsatser. Kulturrådet bedömer att projektet kan bidra till att öka tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet, samt stärka bibliotekens arbete med att öka vuxnas läskompetens.

Målet för hela projektet är:

Att (metod)utveckla arbetet med skönlitteratur på svenska bibliotek och professionalisera bibliotekariens kunskap och metoder kring detta arbete och genom inventering och forskning bidra till att vi har en stabil grund för beslutsfattande kring skönlitteratur på bibliotek. Allt för att stärka vårt arbete i att öka vuxnas läskompetens. Dialogisk litteraturförmedling och mediebeståndsutveckling är två prioriterade områden. 

Mål för förstudien:

Att göra en första inventering och analys över den rådande litteratursynen gällande skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek. Förstudien inventerar och analyserar bibliotekens litteratursyn påa. Nationell/regional nivå och där undersökningsmaterialet består av inlämnade rapporter från olika KUR-projekt för vuxna (bl a MUSA). En möjlig avgränsning i år är 2000-2010.b. Kommunnivå och där undersökningsmaterialet utgörs av de programblad, bloggar, litteraturtips, skyltningsmaterial, ihågkomster (intervjuer) m.m. som ett par olika bibliotek kan uppvisa. Vi kommer i första hand att välja ett litet och stort huvudbibliotek i varje län (totalt sex stycken) och gärna med hög skönlitterär utlåning. Den litteratursyn man spårar kan sedan läsa av mot ev. kultur/biblioteksplaner. Här kommer vi inte att kunna hålla samma tidsperiod som i a, utan kommer att få nöja oss med de två senaste åren då programblad, tidningsklipp mm har en tendens att inte sparas så länge. Förstudien är ett interregionalt projekt och omfattar regionerna Västra Götaland, Stockholm och Halland, med den sistnämnda som projektägare. I styrgruppen ingår även Nobelbiblioteket och NÄFS. Cinna Svensson, bibliotekarie i Falkenberg, blir projektledare för förstudien. Till projektet knyts även Magnus Persson, litteraturforskare och professor vid Malmö högskola, för metodstöd och bidrag till analysen.

Text: Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm  

Senaste nyheter

 • Ljudmagasinet - om arkitektur och kännbar konst

  torsdag 12 november 2015
  Ljudmagasinet I det nya numret av Ljudmagasinet handlar det en hel del om arkitektur. Vi har besökt biblioteket som tänkte tillgängligt när de byggde nytt, vi har varit i Tibro och fått historien om arkitekten Ralph Erskines Brittgården och så har vi träffat Sveriges första arkitekt med synnedsättning. Förutom det så berättar vi om konstprojektet Kännbart som har skapat konst för alla sinnen.
 • Sök pengar till konst- och kulturprojekt för barn och unga

  tisdag 15 september 2015
  Kulturkatalogen Väst Kultur i Väst har fått i uppdrag att initiera kultur- och konstprojekt för barn och unga med Landskapskonventionen som grund. För detta har 1,5 miljoner kronor extra avsatts och nu öppnar ansökan för pilotprojekt. Projektet ska vara en ny idé du vill testa, eller en utveckling av ett tidigare projekt. Projektet ska ha en koppling till landskapskonventionen och rikta sig till barn och unga upp till 19 år i någon eller några av Västra Götalandsregionens kommuner.
 • Fem workshopar och en föreläsning

  fredag 11 september 2015
  Kulturkatalogen Väst Tack alla som var med på KulturpedX 2015! Under två dagar i september, i Trollhättan respektive Borås, visade erfarna kulturpedagoger exempel på kulturpedagogiska projekt i Kulturkatalogen Väst. Lärare, samordnare, fritidspedagoger och chefer deltog i föreläsningar och workshopar.

Kontakt

 • Gunnar Südow
  konsulent litteratur vuxna
  070 631 78 84