Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek

Kultur i Väst, Regionbibliotek Halland och Regionbibliotek Stockholm har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”.
Biblioteken arbetar intensivt och på många olika sätt med skönlitteratur. Det finns stor kompetens och många eldsjälar. Men i samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna upp och reflektera över mer grundläggande frågor. En sådan fråga är vilken syn på skönlitteratur som präglar bibliotekens arbete.

Vad, hur och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen? Dessa frågor är förstudien tänkt att besvara, men den ska också vara ett startskott för ett mer medvetet arbete kring skönlitteratur, där frågor om metodutveckling är av största vikt. Förstudien är alltså början på ett större, nationellt projekt med omfattande forskar- och utbildningsinsatser. Kulturrådet bedömer att projektet kan bidra till att öka tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet, samt stärka bibliotekens arbete med att öka vuxnas läskompetens.

Målet för hela projektet är:

Att (metod)utveckla arbetet med skönlitteratur på svenska bibliotek och professionalisera bibliotekariens kunskap och metoder kring detta arbete och genom inventering och forskning bidra till att vi har en stabil grund för beslutsfattande kring skönlitteratur på bibliotek. Allt för att stärka vårt arbete i att öka vuxnas läskompetens. Dialogisk litteraturförmedling och mediebeståndsutveckling är två prioriterade områden. 

Mål för förstudien:

Att göra en första inventering och analys över den rådande litteratursynen gällande skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek. Förstudien inventerar och analyserar bibliotekens litteratursyn påa. Nationell/regional nivå och där undersökningsmaterialet består av inlämnade rapporter från olika KUR-projekt för vuxna (bl a MUSA). En möjlig avgränsning i år är 2000-2010.b. Kommunnivå och där undersökningsmaterialet utgörs av de programblad, bloggar, litteraturtips, skyltningsmaterial, ihågkomster (intervjuer) m.m. som ett par olika bibliotek kan uppvisa. Vi kommer i första hand att välja ett litet och stort huvudbibliotek i varje län (totalt sex stycken) och gärna med hög skönlitterär utlåning. Den litteratursyn man spårar kan sedan läsa av mot ev. kultur/biblioteksplaner. Här kommer vi inte att kunna hålla samma tidsperiod som i a, utan kommer att få nöja oss med de två senaste åren då programblad, tidningsklipp mm har en tendens att inte sparas så länge. Förstudien är ett interregionalt projekt och omfattar regionerna Västra Götaland, Stockholm och Halland, med den sistnämnda som projektägare. I styrgruppen ingår även Nobelbiblioteket och NÄFS. Cinna Svensson, bibliotekarie i Falkenberg, blir projektledare för förstudien. Till projektet knyts även Magnus Persson, litteraturforskare och professor vid Malmö högskola, för metodstöd och bidrag till analysen.

Text: Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm  

Senaste nyheter

 • Festligt kalas där alla är med

  torsdag 25 juni 2015
  Tillgänglighet Tillgänglighet är kanske inte det första man tänker på när det handlar om en stadsfestival som Göteborgs Kulturkalas.
 • Många kom ut ur katalogen!

  fredag 5 juni 2015
  Kulturkatalogen Väst Kom ut ur katalogen! är en mötesplats för alla som jobbar med kulturpedagogik och som är med i Kulturkatalogen Väst eller som vill vara med där. Tisdagen den 2 juni välkomnade Kultur i Väst ett trettiotal personer till årets träff.
 • Platser kvar på Barn och ungdomar i vården – om rum, kultur och delaktighet

  tisdag 14 april 2015
  Arkitektur Det finns fortfarande platser kvar på miniseminariet Barn och ungdomar i vården – om rum, kultur och delaktighet torsdagen den 23 april. Seminariet arrangeras på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus av Kultur i Väst, Västfastigheter, Göteborgs Stad, White och Kontor Kontur.

Kontakt

 • Gunnar Südow
  konsulent litteratur vuxna
  031-333 51 78
  0706-31 78 84